SLU bygger nya nätverk för hållbar stadsutveckling

Text: Hanna Weiber-Post Publicerad: 16 mars 2020
Världens största konferens för hållbar stadsutveckling World Urban Forum (WUF) ägde rum i början av februari i Förenade Arabemiratens huvudstad Abu Dhabi. Värd för World Urban Forum är UN Habitat som arrangerade konferensen för tionde gången. SLU arrangerade två framgångsrika paneldiskussioner och flyttade fram SLU:s position på den urbana agendan.

World Urban Forum har blivit den främsta återkommande internationella konferensen för aktörer inom hållbar stadsutveckling och det forum inom FN-systemet som samlar flest deltagare, i år 13 000 personer från 168 länder. Årets värdland var Förenta Arabemiraten och temat “Cities of Opportunities: Connecting Culture and Innovation”. SLU: s deltagande leddes av Zeinab Tag-Eldeen, forskare vid Institutionen för stad och land och samordnare för nätverket Sparking Research into Global Transformation. Genom ett samarbete mellan SLU Global, SLU Urban Futures och avdelningen för landskapsarkitektur vid Campus Ultuna arrangerades två paneldiskussioner under konferensen.

– Deltagande på globala forum skapar möjligheter för möten, idéutbyten och nya forskningsvägar. Genom rätt nätverk har akademin chans att se till att forskning har effekter som gynnar hållbar stadsutveckling från norr till söder, menar Zeinab Tag-Eldeen.

Hållbar utveckling mellan stad och land

Zeinab Tag-Eldeen var moderator och samordnare för sessionen Urban-Rural Nexus: Challenges and Innovations to Govern Land, Municipal and Ecosystem Services, on the Fringes of Resource Constrained Cities and Small Towns. Doktoranderna Maglan Sangenoi, Lazaro Mngumu, Happiness Mlula och Said Nuhu diskuterade hur man kan förbättra levnadsförhållandena för en växande befolkning i områden som varken är stad eller landsbygd i traditionell mening. Deras olika forskningsprojekt ingår i ett Sida-finansierat utvecklingsprogram som leds av SLU och Ardhi University i Tanzania.

– Det är viktigt att utveckla den nationella forskningskapaciteten i länder med en snabb urbanisering, för att utveckla den egna expertisen kring processernas drivkrafter och konsekvenser, menar Sara Gräslund, enhetschef för SLU Global. Att doktoranderna från SLU-Ardhi-samarbetet har kunnat delta i och bidra till den globala dialogen vid WUF är utmärkt.

Samtidens och framtidens publika vardagsrum

Lisa Diedrich, programchef för SLU Urban Futures, var moderator för sessionen Beyond Informality: informal settlements as contemporaneous urban heritage, organiserad av Paulo Silva från University of Aveiro, Portugal, i samarbete med SLU, Lunds universitet och Ardhi University i Tanzania. Edson Sanga, doktorand från Ardhi University, var en av dem som visade exempel på ”publika vardagsrum” i Dar es Salaam. Liknande miljöer presenterades från Ahmedabad och Kapstaden, där man lyfte fram både likheter och unika egenskaper, formade av kultur, fysisk plats och ständigt föränderliga framtidsutsikter.

Urban Expo

I SLU:s monter visades även en film från projektet Connecting City2Arts, där man genom medborgarforskning i multikulturella stadsmiljöer i Sverige lyfter fram ungdomars röster och potential att stärka social sammanhållning och hållbarhet.

– Filmen fick mycket uppmärksamhet och utgjorde ett tydligt exempel på hur hållbar stadsutveckling kan, och bör, hanteras med tvärvetenskapliga perspektiv. SLU visade därmed prov på hur man kan koppla samman kultur och innovation, vilket var konferensens kärnfråga 2020, berättar Lisa Diedrich.

Doktoranderna sammanfattar

Doktoranderna från Tanzania sammanfattar sina intryck från konferensen i SLU Globals blogg:

–  Genom att delta i World Urban Forum har vi etablerat nätverk med personer från olika myndigheter, universitet och organisationer över hela världen. Vi tror att deltagande i internationella forum behövs för universitetets internationalisering eftersom det synliggör SLU:s arbete i frågor som relaterar till stad- och landsbygdsutveckling, och attraherar nya samarbeten.

Fakta

SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs SLU Globals blogg.
Fakta

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures
Bland SLU:s fyra framtidsplattformar har SLU Urban Futures uppdraget att stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. Plattformen identifierar och utvecklar nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida utmaningar i en alltmer urbaniserad värld.

Se fler bilder från WUF på SLU Urban Futures Instagram (stories).
Fakta

World Urban Forum

World Urban Forum anordnas vartannat år av UN HABITAT som är FN:s program för boende- och stadsutvecklingsfrågor. Konferensen lyfter fram en av de mest angelägna frågorna som världen står inför idag: snabb urbanisering och dess inverkan på samhällen, städer, ekonomier, klimatförändringar och politik. Årets konferens resulterade bland annat i att deltagare från akademin, näringslivet, kommuner och organisationer skrev under The Abu Dhabi Declared Actions.

Summary in English

SLU breaks new ground for sustainable urban development

The world’s largest conference for sustainable urban development – World Urban Forum (WUF10) took place in early February in the United Arab Emirates capital, Abu Dhabi. The convener of the World Urban Forum is UN-Habitat, who organised the conference for the tenth time. SLU arranged two successful panel discussions and strengthened SLU’s position on the urban agenda.

The World Urban Forum has become the foremost international conference on sustainable urbanisation, and the UN forum that gathers most participants - this year 13,000 individuals from 168 countries. This year’s host country was the United Arab Emirates and the theme was “Cities of Opportunities: Connecting Culture and Innovation”. SLU’s participation was led by Zeinab Tag-Eldeen, a researcher at the Department of Urban and Rural Development, and coordinator of the research network Sparking Research into Global Transformation. Via a joint collaborative effort between SLU Global, SLU Urban Futures and the Division of Landscape Architecture at Campus Ultuna, two panel discussions were arranged during the conference.

"Participation in global forums creates opportunities for meetings, exchanges of ideas, and new research pathways. Via the right network, the academic community has the chance to ensure that research has impacts that benefit sustainable urban development in the north and the south,” says Zeinab Tag-Eldeen.

Sustainable Urban-Rural Development

Zeinab Tag-Eldeen was the moderator and coordinator of the session Urban-Rural Nexus: Challenges and Innovations to Govern Land, Municipal and Ecosystem Services, on the Fringes of Resource Constrained Cities and Small Towns. PhD candidates Maglan Sangenoi, Lazaro Mngumu, Happiness Mlula and Said Nuhu discussed how to improve living conditions for a growing population in areas that are neither urban nor rural in the traditional sense. Their various research projects are part of a Sida-funded Capacity Building Programme with Ardhi University in Tanzania and SLU.

“It is important to develop national research capacities in countries with rapid population shifts from rural areas to urban areas, in order to develop their own expertise in the driving forces and consequences of the processes,” comments Sara Gräslund, Head of Unit for SLU Global. The fact that the PhD candidates from the SLU-Ardhi bilateral collaboration have been able to participate in and contribute to the global dialogue at WUF10 is excellent.

Contemporary and future public living rooms

Lisa Diedrich, Programme Director of SLU Urban Futures, was the moderator of the session Beyond Informality: Informal settlements as contemporaneous urban heritage, organised by Paulo Silva from the University of Aveiro, Portugal, in collaboration with SLU, Lund University and Ardhi University in Tanzania. Edson Sanga, a PhD Candidate from Ardhi University, showed examples of everyday public spaces in Dar es Salaam. Similar spaces were also presented from Ahmedabad and Cape Town, highlighting both similarities and unique characteristics, shaped by culture, physical location and ever-changing prospects for the future.

Urban Expo

SLU also participated with an exhibition stand in the conference’s large ‘Urban Expo’. Among hundreds of exhibitors from all corners of the world – governmental ministries, cities and other local governments, non-governmental organisations, research institutes – SLU held the Swedish flag high in the company of JPI Urban Europe and SKR – the Swedish Association of Local Authorities and Regions. SLU was one of the few universities in the exhibition hall, where we presented our ongoing urban research in the Global South, such as land access governance dynamics in peri-urban areas, alternative public spaces for recreation and leisure in informal settlements, rural-urban dynamics, and rethinking domestic water service provision in small towns.

SLU’s stand also featured a film from the art-based research project Connecting City2Arts, where researchers engages with citizens in multicultural urban environments in Sweden, highlighting young people’s voices and their potential to strengthen social resilience and sustainability.

“The film received particular attention and was a clear example of how sustainable urban development can, and should, be managed with cross-disciplinary perspectives. Hereby SLU showed how to connect culture and innovation, which was the conference’s core issue in 2020,” explains Lisa Diedrich.

The PhD candidates from Tanzania summarise their impressions from the conference in SLU Global’s blog:

“By taking part in this conference we have established networks with people from various agencies, universities and organisations from across the globe. […] We think that participation in such international forum is imperative for the university’s internationalisation as it exposes the work done at the university and thereby attract new collaboration pathways.“

More information about WUF on SLU Global’s blog:  Tanzanian-Swedish collaboration at the World Urban Forum 2020

More photographs and materials can be seen in SLU Urban Futures Instagram stories and SLU Global’s Twitter.

Facts

Sparking Research Into Global Action
Sparking Research Into Global Action is an initiative that aims to develop local, national and international networks to ensure that research have effects that benefit sustainable development and contributes to SDG11. Its niche is in theorising and practicing planning and decision analysis in different national and international contexts. More about Sparking Research Into Action

SLU Global
SLU Global is a unit at the Vice-Chancellor's Office that supports and facilitates the university's efforts to collaborate with low-income countries and regions, based on the Global Goals of the Agenda 2030 for Sustainable Development. More about SLU Global.

SLU Urban Futures
Among the four SLU Future Platforms, SLU Urban Futures has the mission to strengthen sustainable urban development. The platform aims to identify knowledge needs and strives to develop new research questions addressing the challenges of an urbanising planet.
Read more reports from the World Urban Forum here.

World Urban Forum (WUF)
The World Urban Forum, an international gathering for exchanging views and experiences on sustainable urbanisation in all its ramifications, is organised every two years by UN-Habitat, the UN’s programme for housing and urban development. The conference highlights one of the most pressing issues facing the world today: rapid urbanisation and its impacts on communities, cities, economies, climate change and politics. This year’s conference resulted in participants from the academic community, business community, local governments and non-governmental organisations signing The Abu Dhabi Declared Actions.

16 mars 2020 5
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 7 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan