SLU – ett unikt universitet fyllt med LIV efter jul

Text: Göran Ericsson Publicerad: 6 december 2016
Hej kollega! Efter sex års stimulerande arbete i SLU:s styrelse vill jag lyfta fram tre saker som ger framtidens SLU ett bättre LIV; ledning, inspiration och vägledning. Det är min högst personliga betraktelse - diskutera gärna!

Ta ledningen. Vi är inte kunder eller konkurrenter internt. SLU:are på alla enheter och orter är i dag kollegor och medarbetare med ökad samsyn om vad varumärket SLU står för. SLU är en tydligare arbetsplats. Det är bra.

Det finns en organisation som ger trygghet. En trygghet som fångar upp oss när vi har behov av råd och dåd så att vi kan utvecklas på den fria akademiska arenan och som myndighet. Det är viktigt.

SLU består av många olika personalgrupper. En del vill bli ledda, andra vill leda utvecklingen. Vår gemensamma historia har mejslat fram ett behov av en tydlig ledning eftersom SLU tidigare präglats av en kamp för inre frihet för att värna ett oberoende från omvärlden och SLU. [Sic!]. Det har varit tydligt vid alla förändringar. För mig är en transparent ledning som vågar ta beslut en förutsättning för att värna just den frihet som vi så ofta anser vara hotad.

Våga inspirera. Ett sammanhållet SLU är grundläggande så att vi kan inspirera vår omgivning. Du och jag som kollegor är viktiga förebilder. Vi måste vara SLU:are både i ord och handling. Eftersom vi arbetar med frågor som berör människors vardag och samhällets framtid så är vi vandrande ambassadörer- ständigt.

Vi måste varje dag berätta om vad SLU står för. Med stolthet i rösten och med fast blick. Vad förkortningen SLU står för är ointressant. Det viktiga är fylla samtalet med vad en SLU:are gör; forskar, undervisar, analyserar miljön och samverkar om viktiga saker som mat, jord, skog, vatten och djur. Och ja, oavsett vad vi har för uppgift så är det världsklass på det vi gör!

Ge vägledning – med glimten i ögat. Många är nyfikna på SLU. Våra budskap är lättplacerade i samhällsdebatten; program som Mitt i Naturen, Odla med P1, Naturmorgon och Vetenskapsradion är exempel där SLU:s nationella verksamhet är bärande för programidéerna.

Dagens kommunikativa landskap ger dig en unik möjlighet att via sociala medier ge din egen version av vad SLU gör och vad vi bidrar med till för att göra världen bättre. Utnyttja den möjligheten!

När du träffar släkt och vänner i jul – sträck på dig, möt de nyfikna blickarna över julbordet med sill, kravlimpa, vildsvinsskinka och odlad röding – svep därefter teatraliskt med handen över den förädlade julgranen och den lav-inbäddade adventsljusstaken och utbrist med glöggfryntligt gemyt:

– Tack för ett gott LIV SLU!

 

Summary in English

Dear colleagues,

After six stimulating years serving on the SLU Board, I would like to highlight three things needed for an even better future SLU: leadership, inspiration and guidance. This is my personal view of things – please feel free to discuss it!

Take the lead. We are not each other’s clients or competitors. All SLU staff, regardless of where they work, are colleagues with an increasingly common understanding of what the SLU brand represents. SLU has a clearer identity as a workplace. This is a good thing.

Our organisation provides security – a security that will support us when we need advice in order to develop, both in the open academic arena and as an authority. This is important.

At SLU, we have several categories of staff. Some want to be led, others want to lead. Our shared past has chiselled out a need for clear leadership, as SLU has previously been characterised by a fight for independence, from the outside world and, oddly enough, from SLU itself. This has been obvious whenever change has been on the agenda. For me, a transparent leadership brave enough to take decisions is a prerequisite for guarding this independence we so often believe to be threatened.

Dare to inspire. A coherent SLU is key if we are to inspire the surrounding world. You and me as colleagues are important role models. We need to be SLU both in word and in deed. As our work is on issues that touch the everyday lives of people and the future of society, we are constant ambassadors of our workplace.

We must keep explaining what SLU stands for, and do so with a proud voice and a firm gaze. What the abbreviation SLU stands for is not important. What is important is to explain what SLU does: research, teaching, environmental assessment, collaboration on important issues such as food, soil, forests, water and animals. And no matter what we do, we do it world class.

Give guidance – but do it in a light-hearted way. So many people are curious about what SLU does. Our knowledge is often focus of societal debate, popular radio and TV shows on science and nature such as Mitt i Naturen, Odla med P1, Naturmorgon and Vetenskapsradion are examples where SLU’s work is of fundamental importance to the show’s concept. 

The communication landscape of today gives you a unique opportunity to use social media to present your own version of what SLU does and what we contribute to make the world a better place. Use that opportunity!

 

 

6 december 2016 7 1
  1. Kommentar från Kevin Bishop 13 december 2016:

    Tack för goda råd och påminnelsen om hur mycket vi har att ge vår omvärld – samt varandra!

Klimatsmart narkos ger mervärden

Klimatsmart narkos ger mervärden

Miljöarbete Tjugo procents minskning av koldioxidutsläpp är målet för ett av de tre projekt som fick medel från miljöfondens första utlysning för snart två år sedan. Det är Universitetsdjursjukhuset (UDS) som med hjälp av utbildning och ny utrustning har lyckats minska användningen av inhalationsläkemedlet isofluran vid operationer. Den årliga förbrukningen av isofluran vid UDS motsvarar ett koldioxidutsläpp från 25.000 mil i bil, vilket är fram och tillbaka mellan Uppsala och Sundsvall varje dag i ett år.
2 juni 2017
Vi har en vinnare!

Vi har en vinnare!

Rätt svar Grattis till er som svarat rätt i tävlingen om brandsäkerhet vid SLU. Nu dragningen av vinnarna klar, Christine Jakobsson vann första pris, en brandsläckare. Och hon har egna erfarenheter av brandtillbud. – Jag har för ett antal år sedan hindrat en brand hemma då jag kände att det luktade en svag kryddig röklukt när jag kom in i huset från stallet. Trots att jag var osäker på om det verkligen var något ringde jag brandkåren. Det visade sig vara en pyrande skorstenbrand som tack och lov aldrig tog sig.
7 juni 2017
Det handlar om helheten

Det handlar om helheten

Krönika Livsmedelsproduktionens hållbarhet diskuteras flitigt vid SLU och på andra ställen. I SLU:s miljöpolicy nämns ”ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling”. Vi pratar också om etiskt hållbar utveckling och vid VH-fakulteten har vi stor tonvikt vid etik inom djurhållning. Det finns stor kunskap, men även behov av ny kunskap, för att lösa respektive mål. Det är dock när flera faktorer skall vägas samman till en helhet som utmaningarna blir riktigt stora. Är det möjligt att producera riskfria, nyttiga och goda animala livsmedel med hänsyn till såväl djurvälfärd, klimat- och miljöeffekter på ett sätt som gör att lantbrukaren kan erbjuda sina anställda en bra arbetsmiljö och samtidigt ta ut lön till sig själv?
2 juni 2017

Twitter

Vita älgar DNA-testas vid SLU. https://t.co/pkuJpIPxmb https://t.co/MWDEKkPC5d @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
På fredag släpps Mistra Biotechs nya podcast om växtförädling och djuravel – Shaping our food! Det ser vi fram emot! https://t.co/S4dQSQOiqQ @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Barriär för växtförädlare förklarad i detalj https://t.co/5mvu2adXmB @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
RT @CORDIS_EU: @_SLU Please retweet and like the following post on a project to which you participate https://t.co/vud5fqA5Bo @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
Så blir kräftfångsterna i år https://t.co/xBZOh9a5FL https://t.co/yXoPKnMWNZ @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
SLU bidrar med kompetens för ett globalt hållbart och rättvist fiske https://t.co/tBsEcsZZmn @_SLU via Twitter 23 dagar sedan