SLU – ett unikt universitet fyllt med LIV efter jul

Text: Göran Ericsson Publicerad: 6 december 2016
Hej kollega! Efter sex års stimulerande arbete i SLU:s styrelse vill jag lyfta fram tre saker som ger framtidens SLU ett bättre LIV; ledning, inspiration och vägledning. Det är min högst personliga betraktelse - diskutera gärna!

Ta ledningen. Vi är inte kunder eller konkurrenter internt. SLU:are på alla enheter och orter är i dag kollegor och medarbetare med ökad samsyn om vad varumärket SLU står för. SLU är en tydligare arbetsplats. Det är bra.

Det finns en organisation som ger trygghet. En trygghet som fångar upp oss när vi har behov av råd och dåd så att vi kan utvecklas på den fria akademiska arenan och som myndighet. Det är viktigt.

SLU består av många olika personalgrupper. En del vill bli ledda, andra vill leda utvecklingen. Vår gemensamma historia har mejslat fram ett behov av en tydlig ledning eftersom SLU tidigare präglats av en kamp för inre frihet för att värna ett oberoende från omvärlden och SLU. [Sic!]. Det har varit tydligt vid alla förändringar. För mig är en transparent ledning som vågar ta beslut en förutsättning för att värna just den frihet som vi så ofta anser vara hotad.

Våga inspirera. Ett sammanhållet SLU är grundläggande så att vi kan inspirera vår omgivning. Du och jag som kollegor är viktiga förebilder. Vi måste vara SLU:are både i ord och handling. Eftersom vi arbetar med frågor som berör människors vardag och samhällets framtid så är vi vandrande ambassadörer- ständigt.

Vi måste varje dag berätta om vad SLU står för. Med stolthet i rösten och med fast blick. Vad förkortningen SLU står för är ointressant. Det viktiga är fylla samtalet med vad en SLU:are gör; forskar, undervisar, analyserar miljön och samverkar om viktiga saker som mat, jord, skog, vatten och djur. Och ja, oavsett vad vi har för uppgift så är det världsklass på det vi gör!

Ge vägledning – med glimten i ögat. Många är nyfikna på SLU. Våra budskap är lättplacerade i samhällsdebatten; program som Mitt i Naturen, Odla med P1, Naturmorgon och Vetenskapsradion är exempel där SLU:s nationella verksamhet är bärande för programidéerna.

Dagens kommunikativa landskap ger dig en unik möjlighet att via sociala medier ge din egen version av vad SLU gör och vad vi bidrar med till för att göra världen bättre. Utnyttja den möjligheten!

När du träffar släkt och vänner i jul – sträck på dig, möt de nyfikna blickarna över julbordet med sill, kravlimpa, vildsvinsskinka och odlad röding – svep därefter teatraliskt med handen över den förädlade julgranen och den lav-inbäddade adventsljusstaken och utbrist med glöggfryntligt gemyt:

– Tack för ett gott LIV SLU!

 

Summary in English

Dear colleagues,

After six stimulating years serving on the SLU Board, I would like to highlight three things needed for an even better future SLU: leadership, inspiration and guidance. This is my personal view of things – please feel free to discuss it!

Take the lead. We are not each other’s clients or competitors. All SLU staff, regardless of where they work, are colleagues with an increasingly common understanding of what the SLU brand represents. SLU has a clearer identity as a workplace. This is a good thing.

Our organisation provides security – a security that will support us when we need advice in order to develop, both in the open academic arena and as an authority. This is important.

At SLU, we have several categories of staff. Some want to be led, others want to lead. Our shared past has chiselled out a need for clear leadership, as SLU has previously been characterised by a fight for independence, from the outside world and, oddly enough, from SLU itself. This has been obvious whenever change has been on the agenda. For me, a transparent leadership brave enough to take decisions is a prerequisite for guarding this independence we so often believe to be threatened.

Dare to inspire. A coherent SLU is key if we are to inspire the surrounding world. You and me as colleagues are important role models. We need to be SLU both in word and in deed. As our work is on issues that touch the everyday lives of people and the future of society, we are constant ambassadors of our workplace.

We must keep explaining what SLU stands for, and do so with a proud voice and a firm gaze. What the abbreviation SLU stands for is not important. What is important is to explain what SLU does: research, teaching, environmental assessment, collaboration on important issues such as food, soil, forests, water and animals. And no matter what we do, we do it world class.

Give guidance – but do it in a light-hearted way. So many people are curious about what SLU does. Our knowledge is often focus of societal debate, popular radio and TV shows on science and nature such as Mitt i Naturen, Odla med P1, Naturmorgon and Vetenskapsradion are examples where SLU’s work is of fundamental importance to the show’s concept. 

The communication landscape of today gives you a unique opportunity to use social media to present your own version of what SLU does and what we contribute to make the world a better place. Use that opportunity!

 

 

6 december 2016 7 1
  1. Kommentar från Kevin Bishop 13 december 2016:

    Tack för goda råd och påminnelsen om hur mycket vi har att ge vår omvärld – samt varandra!

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan