SLU och forskningens samhällsnytta

Text: Mårten Granert Publicerad: 22 augusti 2019
SLU anordnade tillsammans med KSLA ett seminarium om forskningens samhällsnytta med fokus på hur SLU bidrar till samhället genom att samverka med externa aktörer. De nästan hundra deltagarna kom från akademien, de gröna näringarna och politiken.

Vid SLU pågår ett arbete för att göra universitetet mer lättillgängligt för intressenter, för att öka forskarnas incitament till att samverka med omgivande samhälle och för att utveckla nya former för samverkan. Samverkan som arbetsform i sig är värdefull eftersom den skapar en ökad förståelse för varandras utgångspunkter.

Utgångspunkten, eller grunden, för seminariet var forskningsutvärderingen Kvalitet och Nytta som gjordes under 2018 och att SLU skulle få höra externa aktörers synpunkter om SLU. I utvärderingen berömde många nationella och internationella experter SLU:s omfattande samverkan samtidigt som de menade att SLU borde kunna ta en mycket större plats i samhället eftersom SLU förfogar över kompetenser som är så centrala för många av dagens frågor. Så gott som SLU:s alla akademiska ledare var på plats vid seminariet den 11 juni. Många av deltagarna hade synpunkter på SLU:s samverkan och diskussioner blev livliga och förslagen på förbättringar många.

Guldägget måste kläckas

– De som gjorde utvärderingen tyckte att vi på SLU sitter på ett guldägg men att det måste ruvas och kläckas. Vi kan utveckla vår samverkan så att vår verksamhet blir än bättre och får än större genomslag i samhället, säger Erik Fahlbeck som är vicerektor för samverkan vid SLU.

Tre talare var speciellt inbjudna för att reflektera över SLU. Det var Karin Vestlund Ekerby från LRF, Ulf Silvander från Svenskt Friluftsliv samt SLU:s tidigare rektor Thomas Rosswall. Deras inlägg skulle ta utgångspunkt i KoN-utvärderingen med ett externt intressentperspektiv. Karin Vestlund Ekerby tyckte att samverkan måste premieras högre samt att hon gärna såg att LRF kunde bli inbjudet tidigare i processen, till exempel när det gäller forskning i samverkan med externa aktörer.

Stärka samhällsvetenskaplig forskning

Ulf Silvander vill se större kontaktytor mellan friluftslivet och SLU. Han ansåg vidare att SLU inte lyckats stärka den samhällsvetenskapliga forskningen som var en synpunkt i KoN-utvärderingen 2008. Thomas Rosswall tryckte på vikten av att lärosäten tar fram kunskapssammanfattningar som kan belysa ett forskningsområde. Det skulle stärka universitetens roll, menade han.

Deltagarna fick en bit in på seminariet möjlighet att kortfattat besvara några frågor för att göra konstruktiva inspel till SLU. Frågorna handlade om hur man kan överbrygga hinder för samverkan. Några tyckte att SLU bör skapa formaliserade kontaktytor eller nätverk, att satsa på ledare som förstår fördelarna med samverkan, att synliggöra formerna och kanalerna för samverkan, att skapa ett bättre utbyte mellan akademien och näringslivet, till exempel genom att ha delade anställningar eller fler industridoktorander, att kommunicera forskning mer och att SLU ska ta stöd av externa referensgrupper. Svaren som kom in ska nu grupperas och analyseras. Synpunkterna kan komma väl till pass i kommande uppdatering av SLU:s övergripande strategi.

– Vi fick en del kritik för att det var svårt att få kontakt med SLU, att det var svårt att hitta in till SLU och att kontakterna var alltför personberoende. Kontakterna borde ha mer med yrkesroll att göra, menade några. Och det är ju en relevant synpunkt, säger Erik Fahlbeck.

22 augusti 2019 1
Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Kompetensutveckling för Västsvenska rådgivare

Lärdom Rådgivare inom de gröna näringarna arbetar med väldigt olika kunder, frågeställningar och utmaningar. Men de har ändå mycket gemensamt, och det ger många väldigt mycket att träffas för att bygga nätverk och reflektera tillsammans kring sina arbetssätt. Det är erfarenheter från den stora utbildningsinsatsen KUR, Kompetensutveckling för rådgivare i Västsverige, som SLU RådNu varit med och arrangerat, och som nu sammanfattats och utvärderats.
2 juni 2020

Twitter

Agronom- och jägmästarexamen får ändrade upplägg https://t.co/A3SUrK39n1 @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis https://t.co/yAJDintDcQ https://t.co/PEnYjXrwEW @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Gotlands almar ska inventeras, liksom skador av granbarkborre i Syd- och Mellansverige https://t.co/9SJyQ6Vk1S https://t.co/OyHpm1O8sW @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Dags för twitterpaus = färre tweets. Ha en skön sommar! https://t.co/YtxOVDpGip @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Internationellt filmpris till filmen "Skogen - räcker den?". Filmsatsning från SLU lyfter viktiga miljöfrågor i sam… https://t.co/g8CYmJSq83 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan