SLU:s skatter – nya tider i Arkivet

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 7 december 2018
Tidskrift för sporter - Sporren, från 1879, tillägnas alla manliga idrotter - saker har hänt sedan dess. Bland annat att tidskriften och 4000 andra trycksaker och böcker vid Veterinärmuseet i Skara är mögelsanerade. Och huset som samlingen härbärgeras i - Arkivet - är nyrestaurerat.

Strax öster om Veterinärmuseet, mitt på SLU campus i Skara står en liten kapell-liknande gul byggnad – Arkivet. Nu har huset fått nytt liv och ny inredning, tidsenliga Morristapeter ramar in specialsnickrade och äggtemperamålade bokskåp i karmosinrött och gult.

Bokskåpen härbärgerar samlingar av böcker tryckta före 1889, året då den sista Skaraveterinären utexaminerades. Det var cheferna för Veterinärinrättningen – Lars Tidén och N E Forssell som idogt samlat litteratur om allt från Skånes historia, resor till fjärran länder och svensk topografi till böcker om veterinärvetenskap och hippologi.

Uruselt bygge

Under hela 1800-talet kunde samlingen hittas här och var på campusområdet. Vid sekelskiftet 1900 tillträdde professor Wilhelm Hallander som chefveterinär, han samlade ihop pengar, bland annat från Skaraborgs hushållningssällskap, för att bygga Arkivet. 1908 stod det klart och litteraturen var samlad på ett och samma ställe inom ramen för Hernquistbiblioteket.

– Men huset var uruselt byggt, säger Göran Jönsson, (Jins), intendent vid Veterinärmuseet i Skara. En besökare rapporterade 1922 att bjälklaget var så illa mögelskadat och ruttet att man knappt vågade gå in i det och att böckerna ”kändes som nymanglat linne”.

Veterinärkåren tog då ett samlat grepp om sina historiska dokument och renoverade byggnaden, dock inte enligt konstens alla regler. Huset har stått på en odränerad grund, inte haft en fungerande ventilation och har någon gång målats utvändigt med plastfärg med påföljd att hela boksamlingen blivit mögelskadad.

Sanering 2000-tal

Men nu är vi på 2000-talet och genom SLU:s fastighetsavdelnings försorg har Arkivet renoverats enligt konstens alla regler. Grunden är väl dränerad och en ny ventilationsanläggning är installerad. Dessutom är huset nymålat med en för gamla byggnader specialtillverkad färg som andas. Med ekonomiskt stöd från Skaraborgs läns sparbank och museets vänförening har den vackra inredningen kunnat komma på plats.

Idag äger SLU-biblioteket boksamlingen och har bekostat renoveringen av böckerna. Alla 4000 slogs in enskilt i papper och transporterades till ett bokbinderi i Göteborg för sanering.

Veterinärmuseet ansvarar för den publika delen och personalen visar gärna upp samlingen. Så varför inte boka in en visning när du är i Skara?

Arkivet nyinvigdes under Smedjeveckan i september 2018, det tillhör SLU-biblioteket och är en viktig pusselbit för SLU i Skara. Här finns både historien och framtiden. I Svensk Veterinärtidning nr12/2018 finns en artikel om invigningen, skriven av Lars-Erik Appelgren.

Summary in English

SLU’s treasures – new times in the archive

In 1879, there was a sports magazine called Sporren dedicated to only all-male sports. Things have changed since then. Among other things, the magazine and 4,000 other printed publications and books at the Veterinary Museum in Skara have been cleared of mould, and the building that stores the collection – the Archive – was recently restored.

East of the museum, at the centre of the SLU campus in Skara, there is a small chapel-like, yellow building – the Archive. The building is recently restored and decorated; modern Morris wallpaper frames specially-made crimson and yellow bookcases painted with tempera.

The bookcases contain collections of books printed before 1889, the year the last Skara veterinary surgeon graduated. The heads of the Skara Veterinary Institute – Lars Tidén and N.E Forssell – laboriously collected literature on everything from the history of Skåne, travel and Swedish topography to books on veterinary and equine science.

Horrible construction

All through the 1800s, the collection could be found here and there on campus. At the turn of the century, in 1900, Professor Wilhelm Hallander took up the post as head veterinarian. He collected money, among other things from Skaraborgs hushållningssällskap (Skaraborg’s housekeeping society), to build the archive. In 1908, the building was complete and literature was gathered in the same place within the framework of the Hernquist library.

“The building was horribly built,” says Göran Jonsson (“Jins”), manager of the Veterinary Museum in Skara. In 1922, a visitor reported that the beams were so mouldy and rotten that they barely dared to enter the building. They also stated that the books felt like “newly mangled linen”.

Veterinärkåren (the veterinary body) then took charge of their historical documents and renovated the building, but not very properly. The building has stood on an un-drained foundation with insufficient ventilation and the exterior was once painted with plastic paint, which resulted in the entire book collection being infected with mould.

Restoration in the 2000s

During the 2000s, SLU’s real estate management attended to the restoration of the archive in accordance with correct procedures. The foundation is now well-drained and a new ventilation system has been installed. In addition, the house was repainted with a paint made for older buildings which allows the surface to breathe. With financial support from a local bank and “the Friends of the Museum” association, the beautiful furnishing was installed.

Today, the SLU library owns the book collection and has funded the restoration of the books. All 4,000 of them were wrapped individually in paper and transported to a bookbinder in Gothenburg for restoration.

The Veterinary Museum is responsible for the public part and the staff are happy to show the collection – why not book a tour when in Skara?

The archive was recently reopened during “Smedjeveckan” in September 2018. It belongs to the SLU library and is an important puzzle piece for SLU Skara. Here, you can find both the past and the present. The paper Svensk Veterinärtidning (number 12/2018) includes an article on the opening. It was written by Lars-Erik Appelgren.

7 december 2018 5
Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Krönika av Karin Holmgren År 2017 firade SLU 40 år. Vi reflekterade över vår historia, inte minst genom boken SLU 40 år – ett universitet mitt i samhällets utveckling. Men vi tittade även framåt. Då, 2017, var vi oroliga för det sviktande söktrycket till SLU:s utbildningar. Många utbildningsplatser stod tomma och vi undrade hur det kunde vara möjligt, när vi samtidigt såg hur centrala SLU:s utbildningar är för att finna lösningar på dagens och framtidens utmaningar.
21 juni 2021 7

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 3 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 10 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 10 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 10 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 10 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 10 månad sedan