Synpunkter på SLU:s strategiarbete
"Bra att medarbetare kommer först och är ett eget fokusområde” är några av kommentarerna från organisationen om universitetsledningens idédokument. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Synpunkter på SLU:s strategiarbete

Text: Ann-Katrin Hallin Publicerad: 25 maj 2015
I februari bjöds alla medarbetare och studenter vid SLU in till att bidra till arbetet med universitets nya strategi. Gensvaret har varit över förväntan.

– Jätteroligt och värdefullt att så många har velat tycka till om idédokumentet. Jag vill ge ett stort tack till alla som engagerat sig och bidragit med synpunkter och förslag, säger rektor Lisa Sennerby Forsse.

Totalt har 37 organisatoriska enheter och motsvarande samt åtta nämnder och råd lämnat in sina svar om val av fokusområden, målformuleringar och vad SLU behöver göra för att uppnå målen.

Starkt stöd för Medarbetare samt Studenter och utbildning

Svaren från medarbetarna ger stort stöd för att den nya strategin ska omfatta fokusområdena Medarbetare samt Studenter och utbildning.

Boel stršm, SLU

Boel Åström, enhetschef på planeringsavdelningen. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

– Många har tyckt att det är svårt att rangordna de föreslagna fokusområdena. Det starkaste stödet ser vi för fokusområdet Medarbetare följt av Studenter och utbildning, berättar Boel Åström på planeringsavdelningen, som ansvarat för att sammanställa svaren.

Att studenterna ger starkt stöd för området Studenter och utbildning kommer inte som någon överraskning. Studenterna framhåller vikten av pedagogisk kompetens och excellens bland framgångsfaktorerna. En stark koppling till näringslivet är av betydelse, utöver en stark koppling mellan verksamhetsgrenarna.

Samverkan och Ett SLU behöver förtydligas

Fokusområdena Samverkan och Ett SLU får svagare stöd bland medarbetarna och uppfattas båda som otydliga. Bland annat efterfrågas en definition av vad samverkan innebär.

– Kommentarerna visar att målformuleringarna behöver utvecklas inom det här området. Det får vi ta med oss för arbetet framöver, säger Boel Åström.

Behovet av förtydligande återkommer även för fokusområdet Ett SLU där svaren från organisationen också är mer spretiga.

– Fokusområdet Ett SLU har uppfattats på väldigt olika sätt. Några tycker att det bör handla om effektivisering och harmonisering medan andra anser att det bör handla om SLU ur ett mångfaldsperspektiv, berättar Boel Åström.

Några föreslår även alternativa och bredare målformuleringar för fokusområde Ett SLU, som ytterligare betonar gemenskap och samhörighet.

Många svarande har tagit upp att man gärna hade sett forskning som ett fokusområde. Universitetsledningens plan är att SLU:s strategi ska innehålla en översiktlig beskrivning av de verksamhetsområden SLU ansvarar för så att det tydligt framgår att SLU är ett starkt forskningsuniversitet. Däremot blir det inget eget fokusområde. De egentliga prioriteringarna av forskningens inriktning de kommande åren ska göras under fakulteternas strategiarbete, som tar vid när SLU:s övergripande strategi är klar. Redan nu börjar dock en fakultetsgemensam arbetsgrupp se över vilka områden som ska lyftas fram i SLU:s underlag till den kommande forskningspropositionen.

– Ledningens uppfattning är att de faktorer som tas upp under till exempel Medarbetare handlar just om att skapa goda förutsättningar för forskningen. Samma sak gäller även för fortlöpande miljöanalys, som inte heller är ett eget fokusområde, säger Boel Åström.

Vad händer nu?

Per Andersson, SLU

Per Anderson, senior advisor på planeringavdelningen. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Universitetsledningen och ledningsrådet (rektorer, dekaner m.fl.) har tagit del av och diskuterat de synpunkter som kommit in om strategiarbetet och arbetar nu vidare med att värdera resultaten. Nästa steg är att frågan diskuteras av SLU:s styrelse i mitten av juni, under ledning av Per Andersson från planeringsavdelningen.

– Styrelsen kommer att ägna en dag åt att diskutera strategifrågor där de får ge synpunkter på universitetsledningens förslag till utgångspunkter för fortsatt strategiarbete. De kommer också att få perspektiv utifrån genom inbjudna inspiratörer, berättar Per Andersson.

SLU:s tillträdande rektor, Peter Högberg, kommer att vara med på styrelsens strategidag och kommer att avgöra hur det fortsatta strategiarbetet ska läggas upp. Tidsplanen för detta fastställs efter sommaren.

Fakta

Mer om strategiarbetet

Läs mer om strategiarbetet på Medarbetarwebben och ta del av sammanställningar över inkomna svar.

 

Summary in English

Response to strategy work

In February, all staff and students at SLU were invited to contribute their views on the new university strategy. The response has surpassed expectations.

– It’s great and really valuable that so many colleagues have contributed their ideas to the concept paper. I want to thank everyone who has contributed their views and proposals, says Vice-Chancellor Lisa Sennerby Forsse.

In total, 37 units and eight boards and councils have submitted a response on the choice of focus areas, objectives and what SLU needs to do in order to reach these objectives.

Strong support for the focus areas Employees and Students and education

The responses from staff indicate strong support for the focus areas Employees and Students and education to be included in the strategy.

– A lot of people have found it difficult to rank the proposed focus areas. The strongest support can be seen for the area Employees, closely followed by Students and education, explains Boel Åström at the Division of Planning, the division responsible for compiling the answers.

It is hardly surprising that students find the area Students and education important. Among the success factors they emphasise are teaching skills and excellence. They also mention strong links to business and industry, as well as strong links between the different branches of activity.

Focus areas Collaboration and One SLU need clarifying

The support is less strong for the focus areas Collaboration and One SLU, and both are seen as unclear. A definition of ‘collaboration’ is one thing people ask for.

– The comments show that the objectives for this area need to further developed. This is something we will have to take into account during the work ahead of us, says Boel Åström.

The need to clarify is also valid for the focus area One SLU where responses are more varied.

– This focus area seems to have been perceived very differently by different people. Some think it should be about efficiency and harmonisation, others that it should be about SLU from a diversity perspective, explains Boel Åström.

Others again propose alternative and wider objectives for One SLU that further emphasise a spirit of community and solidarity.

Many respondents mentioned that they would have liked to see research as a focus area. The management’s plan is for the SLU strategy to contain a summary description of SLU’s fields of activity, making it clear that SLU has a strong research profile. It will, however, not be a focus area in itself. The actual priorities for research in the years to come will be set as part of the strategy work at the faculties, which will begin once the university-wide strategy is in place. An inter-faculty working group has already begun the work of deciding which areas to prioritise in SLU’s contribution to the next government bill on research.

– It is the view of the university management that the factors covered for example by the focus area Employees are also about creating good prerequisites for research. The same goes for environmental monitoring and assessment, which is not a separate focus area either, explains Boel Åström.

What happens next?

The university management and the Vice-Chancellor’s Management Group (vice-chancellors, deans etc.) have studied and discussed the views of respondents, and the next step is to evaluate the results.

After that, the issue will be on the agenda at the SLU board meeting in mid-June, under the guidance of Per Andersson from the Division of Planning.

– The board will spend one day discussing strategy issues, and they will give their opinions on the management’s proposal for a basis for the continued strategy work. We have also invited guests who will offer them inspiration and an outside perspective, says Per Andersson.

The SLU Vice-Chancellor-elect, Peter Högberg, will attend the board’s strategy day and will plan the continued strategy work. The schedule for this will be fixed after the summer.

Further reading

Read more about the strategy work

 

25 maj 2015 2
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt. Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskar… https://t.co/O1ae5FZ6pr @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Färre yngel dör i laxsjukdomen M74 https://t.co/xKxKRidpAV @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU https://t.co/CkGUEvL2mB @_SLU via Twitter 11 dagar sedan