Strategiskt med One Health
Vi människor och våra sällskapsdjur lever i samma miljö och utsätts för samma ämnen./ Humans and their companion animals live in the same environment and are exposed to the same substances. Foto: Therese Östrand

Strategiskt med One Health

Text: Charlotta Lantz Publicerad: 16 oktober 2017
Ett exempel på ett viktigt område där SLU:s forskning har stora möjligheter att bidra med ny kunskap är ”en värld – en hälsa” (One Health). Så står det i vår nya strategi som vi ska jobba efter de närmsta åren. Begreppet är just nu på mångas läppar, men vad innebär det egentligen ur ett SLU-perspektiv?

I SLU:s strategi 2017-2020 står vidare att One Health-forskningen kan ”bidra till att begränsa sjukdomsspridning och antibiotikaresistens samt utveckla nya metoder för diagnostik och behandling inom både human- och veterinärmedicin”. Det är stora och viktiga frågor med tydliga kopplingar till många av våra forskningsområden och i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sveriges lantbruksuniversitet står One Health särskilt angivet som uppdrag.

One Health på Wikipedia

”One Health syftar på att många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen och smittan kan överföras via vatten, livsmedel eller med vektorer såsom myggor och fästingar. Läkare, veterinärer och ekologer samverkar för att förstå hur olika smittämnen sprids och hur nya smittor uppstår. Detta tvärvetenskapliga sätt att se på hälsobegreppet kallas för One Health. Svensk term verkar saknas.”

Begreppets kärna kan därför anses ligga inom området förebyggande arbete, med avseende på infektionssjukdomar, inklusive arbete med att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Många av de mest problematiska sjukdomarna är zoonoser, det vill säga sjukdomar som kan spridas från djur till människor och vice versa, till exempel via direktkontakt, livsmedel eller exempelvis med insekter som vektorer.

På senare år har begreppet ”One Health” vidgats till att omfatta inte bara smittsamma sjukdomar och bekämpandet av dem, utan även sjukdomar som inte är smittsamma men som likväl drabbar både människor och djur. Det kan vara ämnesomsättningssjukdomar, cirkulationsbesvär, cancer och problem kopplade till exponering för miljögifter.

Hållbar plattform

Världen blir allt mindre och både människor och djur förflyttas över jordklotet. Med sig kan de ha smittor av olika slag som på så vis kan spridas på ett helt annat sätt än förr. Det här är en utmaning för medicin och hälsovård inom både de humana och veterinära områdena. Detsamma gäller miljöföroreningar, där vi människor och våra sällskapsdjur ofta utsätts för samma ämnen i hemmet, och där kontaminering av utomhusmiljön kan påverka både lantbrukets djur och de vilda djuren. Här kan vi vara med och göra stor nytta för framtiden.

På SLU finns redan idag stort engagemang bland flertalet forskare och bland annat ingår vi i samarbetet One Health Sweden, som inkluderar flera universitet och statliga organisationer som vill bidra till en hållbar intellektuell plattform där veterinärer, läkare, molekylärbiologer, ekologer och miljökemister med intresse för zoonotiska infektioner och andra hälsoproblem som berör både människor, djur och miljön kan interagera och skapa synergier.

På One Health Sweden’s hemsida kan man läsa om One Health-perspektivet där man bland annat konstaterar att mikrobiella infektioner fortfarande är en viktig dödsorsak hos människor och att detta världsomfattande koncept är en nödvändig strategi för att uppnå artöverskridande och tvärvetenskaplig synergi.

Bland de aspekter av One Health där vi på SLU har framstående forskare finns zoonoser, infektion och antibiotikaresistens, livsmedelssäkerhet, komparativ medicin, zoonotiska parasitsjukdomar och globala livsmedels- och hälsofrågor.

Det så kallade One Health paraplyet visar de olika inriktningarna inom området.

Det så kallade One Health paraplyet visar de olika inriktningarna inom området. Bild från One Health Sweden.

Summary in English

One Health in the SLU strategy

Another example of an important area where SLU research can contribute substantial new knowledge is “One World – One Health”. One Health is mentioned in our strategy for the next few years. One Health is a hot topic these days, but what does it mean from a SLU perspective?

The SLU strategy for 2017–2020 also states that One Health research can “help limit the spread of disease and antibiotic resistance, and develop new methods of diagnosis and treatment in both human and veterinary medicine.” These are great and important issues that are clearly connected to many of our research domains, and SLU’s appropriation directions for 2017 list One Health as a specific assignment.

”One Health” on the Swedish Wikipedia page (translation):

”One Health means that many infectious agents circulate between animals, humans and nature. The agents can be transferred at night, through food or by vectors such as mosquitos and ticks. Doctors, veterinarians and ecologists collaborate to understand how different infectious agents spread and how new infections start. This interdisciplinary way of viewing this health term is called One Health. There is not yet a Swedish term.”

The core of the term is considered to lie within the area of preventative work, focusing on infectious diseases, including work with preventing the spreading of antibiotic-resistant bacteria. Many of the most problematic diseases are zoonoses, i.e. diseases that spread from animals to humans and vice versa, e.g. through direct contact, food or vectors in the form of insects. In later years, the term “One Health” has expanded, and these days it does not just concern infectious diseases and the fight against them, but also non-infectious diseases that affect both humans and animals. This may include metabolism diseases, circulation difficulties, cancer and issues connected to exposure to environmental contaminants.

Sustainable platform

The world is becoming smaller, and both humans and animals move across the globe. They can carry various infections that will spread in completely new ways. This is a challenge that affects both human and veterinary medicine and healthcare. The same applies to environmental pollution – both humans and their companion animals are exposed to the same substances in the home, and contamination of the outdoor environment can affect both livestock and wild animals. We can take part and make a change for the future.

Many of SLU’s researchers have already shown great commitment. For example, we are part of the collaboration One Health Sweden, which includes several universities and governmental organisations that want to contribute to a sustainable, intellectual platform where veterinarians, doctors, molecular biologists, ecologists and environmental chemists who are interested in zoonotic infections and other health issues that affect humans, animals and the environment can interact and create synergies. One Health’s Sweden website has more information on the One Health perspective. Among other things, it states that microbial infections are still a major cause of mortality in humans, and this world-wide concept is a necessary strategy to achieve synergy for humans and animals, as well as interdisciplinary synergy.

In regard to One Health, SLU has prominent researchers who study zoonoses, infection and antibiotic resistance, food safety, comparative medicine, zoonotic parasitic diseases and global food and health issues.

 

16 oktober 2017 4 1
  1. Kommentar från karin wiberg 1 november 2017:

    Förslag: Bland de aspekter av One Health där vi på SLU har framstående forskare finns zoonoser, infektion och antibiotikaresistens, livsmedelssäkerhet, komparativ medicin, zoonotiska parasitsjukdomar, MILJÖKEMI, globala livsmedels- och hälsofrågor

    …. alltså ett tillägg av miljökemi med hänvisning till den forskning som pågår på vatten och miljö.

    https://www.slu.se/cv/karin-wiberg/

    Jag var nyligen inbjuden till University of Hokkaido (Sapporo, japan) för att ge en presentation på deras ”Summer school for one health”.

Twitter

The second Season's greeting from us is about the toxins in our everyday life. https://t.co/zYLlaDNFz4 @_SLU via Twitter 18 timmar sedan
I dagens lucka kan du lära dig mer om skogens möjligheter för klimatutmaningarna. https://t.co/QaahcqvCp8 @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Dagens #lucka i #kunskapskalendern handlar om #biologisk #mångfald https://t.co/8ydXZPfs8g @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
I somras rådde stor torka, och det kan bli vanligare i framtiden. Om du vill veta mer om hur vi kan möta den utmani… https://t.co/fAUxtZFjHd @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Lucka 4 #julkalender: Vad händer i skog och mark vid utebliven nederbörd? Bäcken är dynamisk och anpassar sig till läg… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Premiär i dag för årets julkalender från SLU, med extra mycket film och ljud. Ny kunskap varje vardag fram till jul… https://t.co/mzpKkXaTul @_SLU via Twitter 7 dagar sedan