Tips för dig som beställer översättning

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 2 maj 2018
Språkpolisen hjälper till! I språkspalten får du tips och råd om vad du ska tänka på när du skriver. Både på svenska och engelska. The grammar police are here to help! Get writing tips for English and Swedish in our regular language column.

Mycket av det vi skriver på SLU behöver översättas. Om du inte gör det själv behöver du anlita en översättare. Här kommer några konkreta tips på vad du kan göra för att översättningsarbetet ska flyta så smidigt som möjligt:

 1. Se till att översättning ryms i tidsplanen. Om du beställer från ramavtalet är leveranstiden 5 arbetsdagar för texter på högst 2000 ord och 10 arbetsdagar för texter på 2000–10000 ord. Till det tillkommer åtminstone en arbetsdag för administration av ett uppdrag.
 2. Ge översättaren information om texten. Målgrupp? Syfte? Var ska den läsas – på papper, på webben? Samma frågor som du ska ställa dig själv innan du börjar skriva.
 3. Skriv klarspråk. Anpassa faktaurval och stil efter målgruppen. Sträva efter att skriva kort och koncist. Använd tydliga syftningar och aktiva verbformer. Se till använda facktermer på ett konsekvent sätt.
 4. Undvik ordlekar, metaforer och svårtydda kulturella referenser. Förklara alltid alla förkortningar och akronymer – de kanske är självklara för en SLU-anställd, men kan vara obegripliga för en extern leverantör. Korrekturläs alltid texten!
 5. Se till att filformatet passar för översättning. Översättaren behöver ett redigerbart format, alltså Word, Excel etc. Skicka inte pdf-filer för översättning.
 6. Undvik manuell formatering. Använd alltid en dokumentmall. Tänk också på att en översatt text så gott som aldrig blir lika lång som originalet – den kan både krympa och svälla. Detta är viktigt att komma ihåg inte minst när det gäller trycksaker.
 7. Gör all text tillgänglig. Illustrationer som diagram och tabeller är användbara, men skilj text och grafik åt. Använd hellre symboler i tabellen och gör en separat, redigerbar teckenförklaring. Om texten innehåller illustrationer från länkade filer, till exempel ett diagram som skapas från ett Excel-ark, måste översättaren ha tillgång även till Excel-filen.
 8. Se över eventuella länkar. Länkar du till någon SLU-sida som inte är översatt? Behöver den också översättas för att översättningen ska bli användbar? Länkar du till externa källor som bara finns på det ena språket? Finns det då någon alternativ information att länka till i översättningen?
 9. Var beredd att svara på frågor om textens innehåll. Översättare är experter på att överföra en texts budskap från ett språk till ett annat. De kan aldrig vara lika mycket experter på ditt ämne som du är.

 

Summary in English

Tips for ordering translations

A lot of the texts we produce at SLU need to be translated, and a lot of the time you will be using the services of a translator for this. Below you will find some concrete suggestions that will make you translation project run as smoothly as possible.

 1. Allow for translation in your schedule. If you order under the framework agreement, delivery times are 5 working days for texts of 2,000 word or less, and 10 working days for 2,000–10,000 words. Also, add at least 1 working day for administration.
 2. Provide information about your text. Target audience? Purpose? Medium – paper, web? The same questions you should ask yourself before you start writing.
 3. Use plain language. Adapt content and style to the target audience. Keep it short and simple. Avoid dangling modifiers and passive verbs. Use specialist terminology in a consistent manner.
 4. Avoid puns, metaphors and hard-to-translate cultural references. Always expand any abbreviations and acronyms – they may be obvious to someone at SLU, but incomprehensible to anyone else. Always proofread your text.
 5. Use a file format that works for translation. The translator needs a format that can be edited, such as Word, Excel etc. Do not send pdf files for translation.
 6. Avoid manual formatting. Always use a document template. Remember that translated text is rarely the same length as the original – it can be longer or shorter. Important to keep in mind not least for printed matter.
 7. Make all text accessible. Illustrations such as charts and tables are helpful, but avoid mixing graphics and text. It is better to use symbols and make a separate, editable legend. If the text contains illustrations generated from linked files, e.g. a chart generated from an Excel sheet, the translator will need the Excel file as well.
 8. Do a link inventory. Do you link to other pages on the SLU web that have not been translated? Will they need translation in order for your document to work? Do you link to external sources only available in one language? If yes, is there any alternative information you can link to in your translation?
 9. Be prepared to answer questions on the content. Translators are experts at transmitting a message in a grammatically correct and idiomatic way. Do not expect them to be as much of a subject-matter expert as yourself.
2 maj 2018 2
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan