Vattenforum – att göra verklighet av strategi
Ett första steg för att realisera målsättningen i NJ-fakultetens strategi är att rekrytera en koordinator för att inrätta ett vattenforum, en mötesplats för vattenfrågor. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Vattenforum – att göra verklighet av strategi

Text: Li Gessbo Publicerad: 5 april 2017
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vill knyta samman verksamheter som redan finns inom ”vatten” i ett vattenforum. Första steget är att rekrytera en koordinator för arbetet. Det är samtidigt första steget i att göra verklighet av fakultetens strategi.

I NJ-fakultetens strategi står det att ett mål är ”ett ökat utbyte mellan den naturvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen som har lett till att den tvärvetenskapliga forskningen har utvecklats”. Och för att uppnå det är en av prioriteringarna att ”kraftsamla området vatten för ökat genomslag såväl vetenskapligt som samhälleligt”.

Marnie Hancke. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Marnie Hancke. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Torleif Härd. Foto Jenny Svennås-Gillner, SLU

Torleif Härd. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

– Vi vill koppla ihop naturvetenskap med samhällsvetenskap och i ett vattenforum har vi stora möjligheter att göra det. Det är särskilt roligt att miljökommunikation, som är ett unikt ämne för oss, blir viktigt i sammanhanget, säger NJ-fakultetens dekan Torleif Härd.

Marnie Hancke, forskningssekreterare vid NJ-fakulteten, berättar:
– Vatten vid SLU och NJ-fakulteten är oerhört brett! Allt från en skogsbäck i fjällen ända ner till havet, vi har kompetens som sträcker sig hela vägen. Och trots att cirka 300 personer arbetar med vattenfrågor är det ganska osynligt, SLU förknippas inte med vatten.

Ett forum för samarbeten blir något nytt – ett modigt beslut

Ett första steg för att realisera målsättningen i strategin är att rekrytera en koordinator för att inrätta ett vattenforum, en mötesplats för vattenfrågor, vid NJ-fakulteten. Planen är att annonsera i sommar och att en person finns på plats före årsskiftet.

– Koordinatorns första uppgift blir att se över vilka verksamheter som ska finnas med i vattenforumet och sedan att arbeta med att knyta samman dem, men det handlar inte om att bygga en ny organisation, det handlar om ett forum för möten och samarbeten. Det blir ändå något unikt, det finns inget liknande på SLU. Ett modigt beslut av NJ-fakulteten att testa något helt nytt! säger Marnie.

– På sikt hoppas vi få med andra fakulteter eftersom vattenfrågorna berör även andra delar av SLU. Och vattenforum skulle kunna bli en modell även för andra ämnesområden. Vi ser en trend att gå på tvären mellan olika vetenskapsområden, det är ett modernt sätt att organisera ett universitet, säger Torleif.

Den unika kombinationen av discipliner kan öka genomslaget

Visionen för Vattenforum formulerades (endast på engelska) under en workshop redan i augusti 2015 och lyder:

“A forum that is visible, coordinated, trans-disciplinary and proactive in setting the agenda (national, international and global issues) in collaboration with important external actors, taking advantage of our unique features and supporting:
1. Water Centres of Excellence in focus areas of water research and governance.
2. Innovative and well-known program(s) of education.
3. Foma activities that lead to enhanced societal engagement.”

Målet är att öka det vetenskapliga och samhälleliga genomslaget av forskningen inom Vattenforum genom att arbeta tvärs över discipliner.

– Tanken är att kombinera vår samhällsvetenskapliga forskning, bland annat inom miljökommunikation, med den naturvetenskapliga forskningen och miljöanalysen inom vattenområdet. Det blir en kombination av discipliner som är unikt för Sverige, säger Marnie.

Att uppmuntra det tvärvetenskapliga samarbetet blir en uppgift för koordinatorn samt att lyfta fram och visa på SLU-kompetensen i frågor som är viktiga för samhället, till exempel Östersjö-frågor. Även forskningsfinansiärer efterfrågar tvärvetenskap.

– Ökad kunskap och förståelse för varandra ger förutsättningar för samarbeten som kan leda till bättre forskning, säger Marnie.

Mer om NJ-fakulteten, för medarbetare

Summary in English

Water Forum – making strategy a reality

The NJ Faculty wants to connect operations that already work within the field of water in a joint forum. The first step is to recruit a co-ordinator to help with the work. This is also the first step in making the faculty’s strategy a reality.

The NJ Faculty’s strategy states that one objective is ‘an increase in the exchange between natural sciences, humanities and social sciences research leading to the evolution of interdisciplinary research’. To achieve this, one of the priorities is to ‘mobilise within fields relating to water for increased impact both scientifically and socially’.

‘We want to connect natural science with social science, and the Water Forum allows us to do that. It’s especially fun that environmental communication, a subject unique to us, plays an important role in this context,’ says Torleif Härd, Dean at the NJ Faculty.

A first step in realising the strategy objective is to recruit a co-ordinator to establish the Water Forum, a meeting place for water issues at the NJ Faculty. The plan is to publish the job ad in the summer and recruit someone before the end of the year.

‘The co-ordinator’s first task will be to look over which operations should be included and then work to connect them. However, it’s not about building a new organisation, it’s about a forum for meetings and collaboration. It will still be unique – there’s nothing like it at SLU. It’s a brave decision by the NJ Faculty to try something new,’ says Research Officer Marnie Hancke.

The vision for the Water Forum was formulated during a workshop as early as August 2015 and it says:

‘A forum that is visible, coordinated, trans-disciplinary and proactive in setting the agenda (national, international and global issues) in collaboration with important external actors, taking advantage of our unique features and supporting:
1. Water Centres of Excellence in focus areas of water research and governance;
2. Innovative and well-known programme(s) of education;
3. Foma activities that lead to enhanced societal engagement.’

More about the NJ faculty, for employees

5 april 2017 14
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 11 dagar sedan