Viktigast nå städernas unga

Text: Mikael Jansson Publicerad: 4 februari 2018
Till sommaren har Peter Högberg avverkat halva sin rektorsmandatperiod, tre av sex år. – Det känns som att tiden har gått fort, säger han. Men det är hela tiden ett tätt flöde av ärenden som ska hanteras.

Men om det är något som toppar rektorsagendan så är det nog arbetet för att göra SLU mer känt, och då inte bara inom universitetsvärlden och inom de gröna näringarna.

Peter Högberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner

– Vi måste bli mycket bättre på att nå ut till ungdomar i storstäderna, få dem att inse att här finns livsviktiga utbildningarna och forskning, som faktiskt avgör vår framtid. Det må låta pretentiöst, men det är faktiskt så, säger Peter Högberg.

– Och det är inte bara en ödesfråga för oss, den är lika viktig för ”sektorerna”, som har samma problem. Detta är den viktigaste frågan för oss, där är både universitetsledning och styrelse överens.

– Vi satsar mycket pengar på marknadsföring, men vi måste också veta att vi gör rätt saker. Och det räcker inte med att vi blir mer kända, vi måste också vara ansedda. Det finns en stark uppslutning inom universitetet kring detta, men vi måste också inse att vi som är äldre inte alltid förstår de ungas perspektiv, menar SLU:s rektor.

Samarbete och dialog

Peter Högberg är en engagerad förespråkare av samarbete och dialog, inte minst när det gäller frågan om världens framtida livsmedelsförsörjning.

– Vi måste producera mat, det är ju en nödvändighet. Då är det viktigt att vi kan väga ihop produktions- och miljöintressen, vilket kräver en dialog mellan olika forskargrupper. Vi behöver många typer av kompetens, så det är viktigt att vi kan få konstruktiva diskussioner.

Samarbete och dialog är också ett tungt vägande skäl till byggandet av framtidsplattformarna, säger Peter Högberg. Men nu gäller det att de kan leverera också.

– Jag hoppas mycket på plattformarna. Jag tycker att vi för det mesta har ett ganska bra samtalsklimat och bra diskussioner om till exempel etik i förhållande till produktion, eller kring miljö och produktion. Dagens akademiska system gynnar dessutom samarbeten.

De kommande tre åren av rektorsmandatperioden hoppas Peter Högberg att SLU blir bättre på att nå fram till städernas unga.

Problemlösare

– Det ska vara tydligt att vi är ett universitet som kan lösa problem, inte bara identifiera och beskriva dem, säger han.

– Vi borde också bli bättre på att glädjas åt våra framgångar oavsett var de sker. Vi borde lyfta bättre att vi är framgångsrika internationellt sett inom många av våra områden – ja, vi håller ju världsklass inom flera fält.

– Vi ska inte skämmas över det – även om vi kanske är fostrade i jantes anda. Internationellt visar man ofta mycket mer stolthet över framgångar.

Jämställdhetsfrågan är en annan hjärtefråga för rektor. Det finns en rörelse i rätt riktning, även om vi fortfarande har mycket kvar att göra, menar han. Men de nya karriärbidragen och satsningen på rekrytering av biträdande universitetslektorer bäddar för en jämnare könsfördelning även på högre anställningar. Vi behöver allas kompetenser.

Det återstår också en del med att skapa ett bra samarbete mellan Universitetsdjursjukhuset och VH-fakulteten, men även där känner han att riktningen är den rätta.

Trivs som rektor

Peter Högberg är stolt över SLU:

– SLU arbetar med viktiga frågor, rent av livsviktiga. Jag har svårt att tänka mig att vara rektor för ett annat universitet – för mig är det starkt motiverande att vi håller på med framtidsfrågor som har betydelse för alla.

Summary in English

Urban youth – an important target group

This summer, Peter Högberg has been vice-chancellor for three years out of his mandated six.

“Time has passed quickly,” he says. “But there is a non-stop flow of matters that have to be attended to.”

If there is something on top of the vice-chancellor’s agenda, it is the work of making SLU more well-known, not just within the university world and the land-based sector.

“We must get better at reaching out to young people in the big cities; to make them realise that we have vital courses, programmes and research that actually decide our future. It may sound pretentious, but it’s the truth,” Högberg states.

“It’s not just a key issue for us – it’s just as important to the ‘sector’ since they face the same issues. It is the most important issue to us; both the university management and the SLU Board agree on that.”
“We are spending a lot of money on marketing, but we also need to know that we are doing the right things. Becoming better known is not enough – we also have to be respected. There’s plenty of support for this within our university, but we also need to realise that the older generations don’t always understand the perspective of the young,” claims the vice-chancellor.

Collaboration and dialogue

Peter Högberg is a committed advocate of collaboration and dialogue, not least when it comes to the issue of global food security in the future.

“We have to produce food – after all, it’s a necessity. It’s important to balance production and environmental interests, which requires dialogue between different research groups. We need many types of skills, so it’s important to achieve constructive discussions.

Collaboration and dialogue are also an important reason for launching the ‘Future platforms’,” he adds. But they have to deliver.

“I have high hopes for the platforms. I think we have a pretty good climate for dialogue and discussion about, for example, ethics in relation to production, or environment and production. Today’s academic system also benefits collaboration.”

For the three remaining years of his mandate as vice-chancellor, Peter Högberg hopes that SLU will get better at reaching young people in the cities.

Problem-solving

“It must be made clear that we don’t just identify and describe problems – we can solve them, too,” he explains.

“We should also get better at celebrating our successes, regardless of where they occur. We should highlight that we are internationally successful within many of our subjects – in fact, we are the best in the world within many fields.

We shouldn’t be embarrassed by this, even though we might follow the Law of Jante. Internationally, it’s much more common to take pride in your successes.”

The gender equality issue is another important issue to him. He says there is movement in the right direction, but that a lot remains to be done. The new career grants and the recruitment of associate senior lecturers initiative head for an equal distribution of gender, even for higher appointments. We need everyone’s skills.

Good collaboration between the University Animal Hospital and the VH Faculty is another objective. There, he believes progress has already been made.

Thriving as vice-chancellor

Peter Högberg is proud of SLU:

“SLU works with important, even vital, issues. I can’t picture being vice-chancellor of another university. For me, it is a strong motivator to work with future issues that are important to everyone.”

4 februari 2018 9

Twitter

Friska grödor – bra för miljön, plånboken och matproduktionen https://t.co/FDsybaaEdn https://t.co/LixDEV5pLG @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Lodjur sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige https://t.co/JhQTmk4Qk0 https://t.co/YO72TxMa8K @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Välkommen att höra mer om hur vi skyddar vi vårt livsviktiga #dricksvatten mot kemiska föroreningar. #SLU-seminarium me… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Hur får vi säkrare #dricksvatten och vilka metoder stödjer framtidens vattenrening? Ta del av aktuell kunskap på vår te… @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
SLU:s webbtjänst hjälper dig med ogräsen https://t.co/NMh5EUZ1kU https://t.co/SM3lskGfNo @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Nya rön om musselodlingens ekonomiska värde som miljöåtgärd. Osäkerheten kring musselodling är mindre än den kring… https://t.co/h04OAimNpd @_SLU via Twitter 9 dagar sedan