Vill se mer av miljöanalysen i världen

Text: Ann-Katrin Hallin Publicerad: 21 mars 2016
Det tvärvetenskapliga och kopplingen mellan människa och natur har alltid fascinerat Kevin Bishop. Jag fångar SLU:s nya vicerektor för fortlöpande miljöanalys när han håller på och packar upp i nya arbetsrummet i Ulls hus på plan 6.

Kevin Bishop fick nyligen uppdraget att vara SLU:s vicerektor för miljöanalys på halvtid. Han trivs bra på SLU och är entusiastisk inför uppdraget.

– Det fokus som finns här på naturresursforskning är unikt och slår det mesta. Och så är SLU fullt av trevliga och duktiga kollegor också, säger Kevin Bishop och skrattar.

Kevin Bishop beskriver sig själv som en positiv person. Han är intresserad av människor och uppskattar också att vara i naturen. Där, mellan natur och människor, hittade han Sverige när hans forskning förde honom hit från Cambridge University.

– I Sverige hittade jag en samförståndsanda kring skogen. Jämfört med exempelvis USA, där det finns mycket konflikter om skog, fanns här en sorts konsensus och dialog kring produktion och miljö, berättar han.

Det var faktiskt en av anledningarna till att Kevin Bishop kom att stanna i Sverige. Även om allt kanske inte var så idylliskt som han först trodde.

– Det har varit fantastiskt intressant att få jobba med sociologer och ekonomer inom till exempel forskningsprogrammet Future Forests. Med ett tvärvetenskapligt arbetssätt kan forskningen också förankras i samhället på ett mer bestående sätt. Men jag har faktiskt blivit mer av en naturvetare än vad jag tänkt mig från början, konstaterar han.

Miljödata + vetenskap = hållbarare framtid

Som SLU:s första professor i miljöanalys år 1997, på den institution som nu heter vatten och miljö, var Kevin Bishop med om att försöka integrera miljöanalysen på universitetet.

– Då ville jag visa hur värdefulla SLU:s miljödata och miljörapporter är både i forskning och som beslutstöd till samhället. Vi var pionjärer vad gäller öppna data och att ge tillgång till vattendata på nätet, berättar Kevin Bishop.

Frågan om datatillgänglighet är ett område som Kevin Bishop som vicerektor vill fortsätta att driva framåt på en bredare front inom SLU.

– För mig är det självklart att SLU:s miljöanalysdata ska vara tillgängliga på ett öppet sätt. Min utmaning ligger bland annat i att leda miljöanalysen så att vi håller oss i framkant av vad teknik och organisation kan åstadkomma, säger han.

Ett område som SLU och miljöanalysen är stora på i dag är att ta hjälp av allmänheten för att få in mer data om naturen – så kallad medborgarforskning. Resultaten används både i forskning och i miljövård. Artportalen.se, som nu härbärgerar över 50 miljoner artobservationer, är den största medborgarforskningsresursen i Sverige.

– Det är fantastiskt i sig att vi kan engagera människor i att bidra till natur- och miljövårdsforskning. Och sedan ger det oss också spännande nya möjligheter, som till exempel att förbättra våra prognoser av olika slag, menar Kevin.

Ser möjligheter att bidra internationellt

En fråga som ligger Kevin Bishop varmt om hjärtat är att hitta former för att miljöanalysen ska kunna bidra mer till hållbarhetsarbetet på global nivå. Det är många länder som inte har det miljöanalysarbete vi har i Sverige.

– Miljöanalys är en del av ett lands hållbara utveckling, och det är många fler länder som skulle behöva komma igång med det arbetet. Vi skulle kunna hjälpa till mer med att bygga upp kompetensen om miljöanalys i utvecklingsländer, men också bidra till utvecklingen av miljöanalys i rikare länder som t.ex. Kina, säger Kevin Bishop.

Kevin har personlig erfarenhet av att jobba med kunskapsuppbyggnad kring vattenfrågor både i Etiopien och i Demokratiska republiken Kongo. Dessutom leder han ett svensk-kinesiskt forskningssamarbete om hantering av hotet från kvicksilver i miljön.

– Det är fantastiskt vad SLU redan gör i dag inom miljöanalysen. Vi är en viktig del av universitetets arbete för ett hållbart samhälle, och det finns stora möjligheter att göra mer, säger Kevin Bishop.

Fakta

Fakta: Kevin Bishop

Aktuell som: ny vicerektor för fortlöpande miljöanalys vid SLU på halvtid. På den andra halvtiden är han fortsatt professor i akvatisk klimatologi vid Uppsala universitet.

Född: 1960 i New York, USA.

Bakgrund: utbildad skogstekniker, filosof, hydrolog och geograf. Han disputerade vid Cambridge University år 1993 med en avhandling om episodisk försurning av vattendrag. Sedan år 1997 har Kevin Bishop varit professor vid institutionen för vatten och miljö på SLU, vilket han sedan 2010 på halvtid kombinerat med en professur i akvatisk klimatologi vid Uppsala universitet. Innan dess arbetade han som forskare vid SLU och som lektor vid Umeå universitet. År 2001-2002 var Kevin Bishop även gästprofessor vid University of Colorado. .

Familj: Hustrun Karin och de vuxna barnen Linn samt Maia (+ 3 katter).

Fritid: På fritiden tar Kevin en joggingtur. På semestern blir det gärna en vandring ovanför trädgränsen.

Kuriosa: Har varit backcountry ranger i Glacier National Park i USA med ansvar för bland annat grizzly bear manangement.

Kontakt: kevin.bishop@slu.se, mobil 070-638 25 17.

Summary in English

Wants EMA to be more visible worldwide

The transdisciplinary aspect, and the link between humans and nature, have always held a fascination for Kevin Bishop. I managed to chat to SLU’s new pro vice-chancellor for environmental monitoring and assessment as he was unpacking in his new office on the 6th floor of Ulls hus.

Kevin Bishop was recently appointed pro vice-chancellor for environmental monitoring and assessment (EMA). He’s happy at SLU and very enthusiastic about his new task.

– The focus on research related to natural resources that you find here is unique and unparalleled. And, SLU is full of nice and competent colleagues, he says, laughing.

Kevin Bishop describes himself as a positive person. He’s interested in people, and enjoys spending time outdoors. There, at the intersection between nature and people, is where he found Sweden when his research brought him here from Cambridge University.

– In Sweden, I found a spirit of consensus when it came to forests. Compared to for example the US, where you see so much conflict surrounding them. Here, I found a consensus and a dialogue about production and the environment.

This was one of the reasons he decided to stay in Sweden, even if everything perhaps isn’t quite as idyllic as he thought at first.

– It’s been amazingly interesting to work with sociologists and economists in for example the Future Forests research programme. With a transdisciplinary approach, research can also be rooted in society in a more permanent way. I’ve actually turned into more of a natural scientist than I had planned.

Environmental data + science = a more sustainable future

As SLU’s first professor of EMA, appointed in 1997 at what is today the Department of Aquatic Sciences and Assessment, Kevin Bishop was part of the efforts to integrate EMA at SLU.

– Back then, I wanted to show how valuable our environmental data and reports are, both in research and as decision support for society in general. We were pioneers when it came to open data and giving access to aquatic data on the web, explains Kevin Bishop.

The question of data availability is an area Kevin Bishop wants to continue to push for at SLU.

– To me, it’s obvious that our EMA data should be open and available. The challenge is to make sure our EMA activities are at the forefront of what is possible, says Kevin.

One area where SLU and EMA are doing well today is citizen science – getting people to help us gather data. The Swedish Species Observations System (artportalen.se), which now has over 50 million species observations registered, is the largest citizen-science resource in Sweden.

– It’s amazing in itself that we can involve people in this work, contributing to research. It also opens up exciting new possibilities for us, such as improving our prognoses, says Kevin.

Contributing internationally

An issue particularly dear to his heart is finding ways for EMA to increase its contribution to sustainability work at a global level. Many countries don’t pursue the same kind of EMA as Sweden.

– EMA is part of a country’s sustainable development, and a lot more countries need to get this up and running. We could do more to help developing countries with capacity building, but also contribute to developing EMA activities in richer countries such as China, says Kevin.

He has personal experience of working with developing know-how, on water issues in Ethiopia and in the Democratic Republic of the Congo. He is also head of a Swedish-Chinese research collaboration project on managing the environmental threats posed by mercury.

– It’s amazing what SLU is already doing when it comes to EMA. We’re an important part of SLU’s efforts for a sustainable society, and we can definitely do more, Kevin declares.

Facts: Kevin Bishop

In the news: New pro vice-chancellor for environmental monitoring and assessment (EMA) at SLU, a task he combines with his work as professor of aquatic climatology at Uppsala University.

Born: 1960 in New York, US.

Background: Trained in practical forestry, philosophy, hydrology and geography. In 1993, was awarded his PhD at Cambridge University for his thesis on acid episodes in streams. He has been a professor at SLU’s Department of Aquatic Assessment since 1997, and for the last six years he has combined this with a professorship in aquatic climatology at Uppsala University. Before that, he did research at SLU and lectured at Umeå University. In 2001–2002, he spent time at the University of Colorado as a visiting professor.

Family: Wife Karin, grown daughters Linn and Maia (+ 3 cats).

Spare time: In his spare time Kevin likes jogging, and the holidays are preferably spent hiking above the treeline.

Did you know …?: Kevin used to be a backcountry ranger in the Glacier National Park in the US, where his tasks included ’grizzly bear management’.

Contact: kevin.bishop@slu.se, 070–638 25 17

21 mars 2016 4
SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

SLU ansöker om certifieringen HR Excellence in Research Award

Utmärkelse I höstas beslutade rektor att SLU ska ansöka om att erhålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award, en certifiering framtagen av den Europeiska kommissionen. Att erhålla utmärkelsen visar bland annat att ett lärosäte är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden för forskares anställningar och vidare karriärutveckling, har en god arbetsmiljö samt löpande strävar efter att utveckla dessa delar. 
24 mars 2021 5

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 6 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 7 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 7 månad sedan